1. Dostawa przedmiotu Umowy jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że strony inaczej ustalą w Umowie.
 2. Sprzedawca nie dokonuje dostawy przedmiotu Umowy w dni ustawowo wolne od pracy, w tym w szczególności:
  1. 1 stycznia – Nowy Rok,
  2. 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
  3. Pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  4. drugi dzień Wielkiej Nocy,
  5. 1 maja – Święto Państwowe (dawniej Święto Pracy),
  6. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  7. pierwszy dzień Zielonych Świątek,
  8. dzień Bożego Ciała,
  9. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  10. 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych,
  11. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
  12. 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  13. 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.
 3. W przypadku wyznaczenia innych niż określone w ust. 2 powyżej dni nierealizowania dostaw, Sprzedawca z odpowiednim wyprzedzeniem umieści o tym informację na stronie Sklepu.
 4. W przypadku wybranych obszarów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do stałego ograniczenia dni i godzin, w których realizowane są dostawy. Sprzedawca umieści na stronie Sklepu informacje o obszarach, w których obowiązują inne terminy dostaw.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 2-4 powyżej, dostawy są realizowane w dni robocze, w godzinach 8.00 – 16.00.
 6. Dostawa nie obejmuje swym zakresem ewentualnego montażu dostarczanych Produktów, chyba że Strony inaczej zastrzegą w Umowie. Montaż, o którym mowa w poprzednim zdaniu, jest odpłatny.
 7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dokonać dostawy przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie. W przypadku braku możliwości terminowej dostawy przedmiotu Umowy, Sprzedawca podejmie wszelkie kroki, by jak najszybciej skontaktować się z Użytkownikiem przy użyciu numeru telefonu lub adresu e-mail podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 8. W przypadku sprzedaży Produktów objętych promocją lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, rozpatrywanie Zamówień uzależnione jest od kolejności wpływu Zamówień do Sprzedawcy. Zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzednim będą realizowane aż do wyczerpania zapasów danego Produktu objętego promocją lub wyprzedażą.
 9. W przypadku niemożności realizacji przedmiotu Umowy, z uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości danego Produktu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika, a Użytkownik może, według swojego wyboru:
   1. odstąpić od Umowy w części dotyczącej niedostarczonego przedmiotu Umowy,
   2. odstąpić od Umowy w całości, jeżeli dostawa części przedmiotu Umowy nie miałaby dla niego znaczenia ze względu na charakter składanego zamówienia albo ze względu na zamierzony przez niego cel umowy, który był uprzednio komunikowany Sprzedawcy najpóźniej w momencie zawarcia Umowy,
  W takim wypadku, jeśli Użytkownik dokonał płatności przed dostawą przedmiotu Umowy (przedpłata), Sprzedawca zwróci Użytkownikowi całą uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od Umowy – kwotę uiszczoną za Produkty, z których Użytkownik rezygnuje.
 10. Maksymalny termin dostawy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta trwa do 30 dni, chyba że Umowa stanowi inaczej. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego terminu. Jeżeli Produkt nadal nie zostanie wydany Użytkownikowi, może on odstąpić od Umowy.
 11. Jeżeli Produkt ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Użytkownikowi będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Produktów) przechodzi na Użytkownika z chwilą jej wydania Użytkownikowi. Za wydanie rzeczy (Produktów) uważa się powierzenie jej przez Sprzedawcę Dostawcy, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Użytkownika.
 12. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, Sprzedawca dostarcza Produkty wraz z paragonem fiskalnym oraz wzorem odstąpienia od umowy sprzedaży.
 13. Jeżeli Użytkownik chce otrzymać fakturę, powinien wpisać dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury, tj. firmę (nazwę), NIP i adres, w pole „dane płatności” znajdujące się w formularzu Zamówienia.
 14. Po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Użytkownika, Sprzedawca będzie uprawniony do przekazania Użytkownikowi faktury elektronicznej.
 15. W przypadku nieprzyjęcia Produktów Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tej okoliczności Sprzedawcę.
 16. W przypadku nieobecności Użytkownika pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przez niego przedziale godzinowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika kosztami dostawy oraz kosztami Produktów ulegających szybkiemu zepsuciu, których ponowna sprzedaż stanie się niemożliwa, a jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, zostanie on obciążony wyłącznie bezpośrednimi kosztami dostawy, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony najpóźniej w momencie zawarcia Umowy.
 17. Użytkownik jest zobowiązany do odbioru przedmiotu Dostawy, a w przypadku nieodebrania Produktów stanowiących przedmiot Dostawy – do zwrócenia rzeczywistych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z nieodebranymi a zamówionymi Produktami. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsumenta jest on zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu zamówionych Produktów.
 18. Jeżeli Użytkownik, który jest Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 19. W przypadku nieodebrania przedmiotu Dostawy przez Użytkownika, a w konsekwencji jej zwrotu do Sprzedawcy, Sprzedawca wezwie Użytkownika do spełnienia swojego świadczenia, tj. odbioru przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę nieodebranych przez Użytkownika Produktów, ze wskazaniem, że w przypadku nieodebrania przedmiotu Umowy lub odmowy jej odebrania Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w zakresie zamówionych i nieodebranych Produktów. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, Sprzedawca złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 20. Jeżeli nieodebranie przedmiotu Dostawy, a w konsekwencji jej zwrot do Sprzedawcy następuje wskutek zawarcia Umowy z Konsumentem, Sprzedawca wezwie Użytkownika do wskazania czy odmowę odbioru przedmiotu Dostawy Sprzedawca powinien traktować jako złożenie przez niego oświadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, tj. z dnia 9 marca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) obejmującego odstąpienie Użytkownika od Umowy – o ile złożenie takiego oświadczenia jest możliwe przy uwzględnieniu innych postanowień Regulaminu. Sprzedawca wezwie również Użytkownika będącego Konsumentem do spełnienia swojego świadczenia, tj. odbioru przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę nieodebranych przez Użytkownika Produktów, ze wskazaniem, że w przypadku nieodebrania przedmiotu Umowy lub odmowy jej odebrania Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w zakresie zamówionych i nieodebranych Produktów. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, Sprzedawca złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 21. Własność sprzedawanych Produktów przechodzi na Użytkownika w momencie uiszczenia na rzecz Sprzedawcy całej należności za Produkty, w momencie odbioru Produktów dostarczonych zgodnie z Umową i zapłaty całej należności do rąk Dostawcy.
 22. Świadczenie Sprzedawcy wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą wydania Użytkownikowi Produktu zgodnie z Umową.