§1 Słownik

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenia:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 2. Dostawca - przewoźnik, spedytor lub inny podmiot, za pomocą którego Sprzedawca wysyła przedmiot Umowy, jak również podmioty, którym powierzono dostarczenie przedmiotu Umowy do Użytkownika, którym Sprzedawca posługuje się przy spełnieniu swojego świadczenia; za działania Dostawcy Sprzedawca odpowiada jak za działania własne, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności;
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych ze Sprzedawcą (w tym zawarcia Umowy) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Konto - utworzone po rejestracji indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza swoimi danymi podanymi podczas procesu rejestracji;
 5. Login - adres e-mail podany przez Użytkownika na etapie rejestracji w Sklepie;
 6. Metoda płatności – wybrany przez Użytkownika sposób zapłaty za Zamówienie;
 7. Newsletter - usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu Użytkownikom wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po uprzednim dobrowolnym przekazaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska;
 8. Polityka Prywatności – odrębny dokument regulujący sposób i zakres przetwarzania przez Sprzedawcę (Administratora) danych osobowych Użytkownika;
 9. Produkty – towary prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie, które Użytkownik może wybrać celem sporządzenia i wysłania Zamówienia, a następnie je kupić po zaoferowaniu ich przez Sprzedawcę; Produkty oraz Ceny orientacyjne prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; dokładne informacje na temat poszczególnych Produktów umieszczone są w Sklepie obok zdjęcia Produktu, które jest widoczne dla Użytkownika podczas składania Zamówienia;
 10. Przedsiębiorca - przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową; przedsiębiorcą nie jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Regulamin - niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania za jego pośrednictwem Produktów;
 12. Sklep - platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: https://mlj.com.pl/, prowadzona przez Sprzedawcę, na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika – do których wyłączne prawa, w tym również prawa autorskie (zarówno osobiste jak i majątkowe), prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej, przysługują Sprzedawcy;
 13. Sprzedawca, Administrator – Mateusz Jania, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MLJ Mateusz Jania, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej ujawnionym w CEiDG pod adresem:
  ul. Przyjaciół Żołnierza 120, lok. 32, 71-670 Szczecin, NIP 8522358466, REGON 523168507;
 14. Umowa - umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem wskutek złożenia przez Użytkownika Zamówienia, akceptacji Regulaminu oraz zapłaty Ceny;
 15. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która zaakceptowała Regulamin i korzysta ze Sklepu, w szczególności poprzez składanie Zamówień;
 16. Zamówienie – czynność techniczna polegająca na wyborze przez Użytkownika Produktów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§2 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady korzystania ze sklepu zlokalizowanego pod adresem: https://mlj.com.pl.
 2. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się na stronie https://mlj.com.pl Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. W przypadku braku zgody na którekolwiek postanowienie Regulaminu bądź Polityki Prywatności, Sprzedawca prosi o nieakceptowanie tych dokumentów, ewentualne nierejestrowanie się i niekorzystanie ze Sklepu, a w szczególności nieskładanie Zamówień w Sklepie.
 3. Każdy Użytkownik, po uprzednim zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, zobowiązany jest do ich przestrzegania.
 4. Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Sklepu. Regulamin jest zamieszczony w Sklepie w formie umożliwiającej jego wydruk.
 5. Użytkownik korzystając ze Sklepu, w tym w szczególności zawierając Umowę, przyjmuje do wiadomości, iż wskutek korzystania ze Sklepu może udostępnić podane przez siebie informacje Sprzedawcy lub innym podmiotom wskazanym w Polityce Prywatności.

§3 Korzystanie ze Sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu oraz zawieranie Umów dotyczących Produktów odbywają się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Funkcjonalności Sklepu obejmują:
  1. Rejestrację Użytkownika w Sklepie;
  2. Korzystanie przez Użytkownika z jego Konta w Sklepie,
  3. Przeglądanie Sklepu, w tym zapoznawanie się z prezentowanymi Produktami, składanie Zamówień możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet, bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania Konta; złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty,
  4. W czasie przeglądania zawartości Sklepu przez Użytkownika mogą być wyświetlane reklamy, co nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika.
 3. W ramach korzystania ze Sklepu Użytkownik nie może dostarczać lub przekazywać informacji lub danych, które:
  1. naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich,
  2. mogą być lub są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. mogą być lub są sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi lub etycznymi, w szczególności dotyczy to materiałów o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, obraźliwych itp., jak również propagujących przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy itp., informacji lub danych niosących ze sobą ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Sklepu,
  4. dotyczą lub mogą prowadzić do naruszenia praw własności intelektualnej, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 2018.06.21 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j. z dnia 2017.04.13 ze zm.) zarówno Sprzedawcy, jak i podmiotów trzecich,
  5. mogą stanowić materiały, w wyniku których może dojść do popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, lub innych publikacji, podobnych w treści lub działaniu,
  6. dotyczą, ujawniają lub bezprawnie przetwarzają fałszywe, nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe Użytkownika lub podmiotu trzeciego,
  7. zawierają reklamy, jak również linki pozwalające na dostęp do innych stron internetowych lub innych internetowych adresów lub źródeł informacji.
 4. Sprzedawca lub podmioty przez niego upoważnione nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. korzystanie przez Użytkownika z połączonych hiperłączami stron, danych zawartych na stronie Sklepu, w tym również tych udostępnianych przez Użytkownika, w tym w szczególności, ale niewyłącznie za ich rzetelność, poprawność, aktualność, kompletność, zawartość lub zgodność z powszechnie obowiązującym prawem, a także z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i moralnymi,
  2. oświadczenia, zapewniania, poczynania lub zaniedbania ze strony Użytkownika,
  3. przerwy w funkcjonowaniu Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.), jak również z przyczyn, za które Sprzedawca lub podmioty przez niego upoważnione nie ponoszą odpowiedzialności lub od nich niezależnych (siła wyższa itp.)
  4. szkód mogących powstać wskutek okoliczności sprecyzowanych w lit. (c),
  5. jakiekolwiek szkody Użytkowników mogące wynikać z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
  6. szkody mogące powstać na skutek ujawnienia hasła do Sklepu lub Konta nieuprawnionym podmiotom,
  7. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami, za które Sprzedawca lub podmioty przez niego upoważnione nie ponoszą odpowiedzialności lub od nich niezależnych, takimi jak przerwy w pracy, strajki, przyczyny stanowiące siłę wyższą.
 5. W celu właściwego korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien posiadać:
  1. komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Internet Explorer 10, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet;
  2. aktywny adres mailowy (e-mail),
  3. włączoną obsługę plików cookies,
  4. włączoną obsługę okien wyskakujących (pop – up),
  5. włączoną obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
  6. system operacyjny (taki jak np. iOS, Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze).
 6. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w system operacyjny Android 4.4 lub nowsze, iOS 8 lub nowsze, Windows Phone 8.1 lub nowsze, Windows 8.0 z procesorami x86, x64, ARM. Korzystanie z wersji mobilnej Sklepu możliwe jest także przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w łącze internetowe i ekran ciekłokrystaliczny.
 7. Użytkownik powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności:
  1. ingerować w korzystanie ze Sklepu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwiać im korzystanie z niego,
  2. ingerować w zawartość lub charakter techniczny Sklepu.
 8. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Sklepu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w trakcie korzystania ze Sklepu. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku wystąpienia błędu lub problemów technicznych Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Sklepu.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niekompatybilność Sklepu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego podłączeniem do publicznej sieci Internet;
  2. trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się ze Sklepem , które leżą po stronie Użytkownika.
 10. Wszelkie treści umieszczone w Sklepie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy lub aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub części bez zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich stanowi naruszenie prawa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż całość lub część elementów składających się na Sklep nie musi być nowatorska, unikatowa, posiadać zdolności patentowej, być chroniona prawem autorskim, stanowić tajemnicy handlowej lub też możliwość korzystania z tych elementów może wynikać z odrębnego tytułu prawnego przysługującego Sprzedawcy, podmiotom przez niego upoważnionym lub podmiotom trzecim – w celu uznania takich treści za podlegające ochronie prawnej wynikającej z odrębnych przepisów. Użytkownik korzystając ze Sklepu przyjmuje do wiadomości, iż całość lub część Sklepu stanowi wyłączną własność Sprzedawcy, został opracowany i uzyskany w wyniku wysiłków Sprzedawcy.
 11. Sklep oraz wszelkie treści oglądane/przesyłane/wyświetlane przy jego użyciu przeznaczone są wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego sprecyzowanego w odrębnych przepisach i nie mogą być wykorzystywane przez Użytkownika w inny sposób bez uprzedniej, wyraźnej zgody Sprzedawcy lub podmiotów przez niego upoważnionych, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 12. Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie rozpowszechniać, publicznie lub nie, nie udostępniać, nie modyfikować, nie przerabiać, nie oferować do sprzedaży ani nie wykorzystywać treści ani informacji zawartych w Sklepie. Naruszenie tego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością karną, cywilną lub administracyjną podmiotu odpowiedzialnego za ewentualne naruszenie tego obowiązku.

§4 Rejestracja

 1. Rejestracja nie jest niezbędna do korzystania ze wszystkich funkcji Sklepu, w tym w szczególności do składania Zamówień, jednakże może ułatwić korzystanie z niego przez Użytkownika.
 2. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna.
 3. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu, akceptację Regulaminu, Polityki Prywatności, a następnie przycisku Rejestracja.
 4. Warunkiem zawarcia Umowy jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę lub podmioty przez niego upoważnione oraz przekazywanie tych danych w zakresie wynikającym z odrębnego dokumentu (Polityka Prywatności). Wycofanie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę lub podmioty przez niego upoważnione danych osobowych Użytkownika będzie skutkowało wygaśnięciem Umowy w dniu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych chyba, że Polityka Prywatności stanowi inaczej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże bez takiej zgody Sprzedawca nie będzie mógł zawrzeć Umowy z Użytkownikiem. Wyrażenie innych zgód zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym jest nieobowiązkowe i nie stanowi warunku zawarcia Umowy.
 5. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 6. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje prawidłowe i aktualne dane osobowe, które są niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy tj.: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów, adres korespondencyjny, adres dostawy, numer karty kredytowej bądź debetowej lub innych informacji wykorzystywanych przez Użytkownika niezbędnych do dokonania płatności za towary lub usługi nabywane od Sprzedawcy. Podany adres e-mail będzie wykorzystywany później jako Login.
 7. Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą, Użytkownik podaje swoje prawidłowe i aktualne dane osobowe, które są niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy tj.: firmy przedsiębiorstwa, Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), numer REGON, numeru KRS, adres e-mail, numery telefonów, adres korespondencyjny, adres dostawy, numer karty kredytowej bądź debetowej lub innych informacji wykorzystywanych przez Użytkownika niezbędnych do dokonania płatności za towary lub usługi nabywane od Sprzedawcy.
 8. Użytkownik zostanie również poproszony o stworzenie dla siebie indywidualnego hasła, po podaniu którego będzie możliwe zalogowanie się do Konta. Dane wskazane w ust. 6 i 7 są niezbędne dla kontaktu Sprzedawcy z Użytkownikiem oraz założenia i utrzymania Konta.
 9. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika Sklep, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji w Sklepie. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony.
 10. W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto, w zakładce „Edycja profilu”. W celu zmiany danych niezbędny jest kontakt ze Sprzedawcą.
 11. Aby usunąć swoje Konto ze Sklepu, Użytkownik musi skontaktować się ze Sprzedawcą.
 12. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Składanie kolejnych Zamówień jest możliwe także poprzez uprzednie zalogowanie się do swojego Konta w Sklepie poprzez podanie loginu i stworzonego przez Użytkownika hasła.
 13. Login i hasło mają charakter poufny. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia loginu lub hasła osobom trzecim.
 14. W przypadku podjęcia przez Użytkownika bezprawnych działań godzących w funkcjonalność Sklepu, Sprzedawca skorzysta ze środków ochrony przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności będzie mógł usunąć Konto Użytkownika ze Sklepu.

§5 Składanie Zamówień

 1. Użytkownik składa Zamówienie w Sklepie, w tym również po zalogowaniu się na swoje Konto.
 2. Użytkownik kompletuje zamówienie poprzez wybór Produktów widocznych na stronie internetowej Sklepu. Użytkownik wybierając Produkty ze Sklepu jest informowany o Cenie orientacyjnej. Po skompletowaniu swojego Zamówienia Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie jego Zamówienia (w zakresie wybranych Produktów i ich ilości), jak również o przesłanie gotowego Zamówienia do Sprzedawcy.
 3. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca ma 3 dni robocze na złożenie Użytkownikowi oferty dotyczącej wskazanych przez Użytkownika Produktów. Oferta będzie również uwzględniała sposób dostawy Produktów do Użytkownika, jak również preferowany sposób płatności.
 4. Oferta zostanie przekazana na adres mailowy wskazany przez Użytkownika, a jeżeli Użytkownik posiada swoje Konto w Sklepie, będzie również dostępne w zakładce „Zamówienia”. Użytkownik może ofertę Sklepu przyjąć w całości, w części lub też w całości jej nie przyjąć, jak również wnieść o zmianę niektórych elementów Zamówienia (ilość, sposób dostawy, sposób płatności). W momencie przekazania Sprzedawcy, w sposób wskazany w ust. 2 powyżej, zmienionego Zamówienia, poprzednia oferta Sprzedawcy przestaje obowiązywać. Po otrzymaniu nowego Zamówienia Sprzedawca złoży Użytkownikowi nową ofertę uwzględniającą zmiany wprowadzone przez Użytkownika, wówczas ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Jeżeli oferta złożona przez Sprzedawcę zostanie zaakceptowana przez Użytkownika, Użytkownik powinien potwierdzić jej przyjęcie poprzez przesłanie Sprzedawcy na jego adres mailowy stosownego potwierdzenia. Przyjęcie oferty Sprzedawcy jest równoznaczne z zawarciem Umowy oraz wiąże się z obowiązkiem zapłaty za Produkty stanowiące przedmiot Umowy.
 6. Skompletowane przez Użytkownika Zamówienie, które nie zostanie wysłane do Sprzedawcy, w sposób wskazany w ust. 2 powyżej, zostanie automatyczne usunięte przez Sprzedawcę ze Sklepu.
 7. Ceny podane w Sklepie są cenami orientacyjnymi. W momencie złożenia Użytkownikowi oferty, cena określonych Produktów może się różnić od ceny prezentowanej w Sklepie, w szczególności z powodu zmiany cen produktów, udzielenia ewentualnych rabatów, dokonania wyceny konkretnego Produktu. Zgodnie z wyborem Użytkownika, do ceny przedmiotu umowy może być doliczony koszt dodatkowego zapakowania.
 8. Jeżeli Użytkownik chce nabyć Produkty oznaczone wyłącznie co do gatunku, a cena wskazana za te Produkty określona jest w Sklepie poprzez stosunek Produktu do jego wagi, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia Produktów w ilości Zamówionej przez Użytkownika, chociaż mogącej różnić się między sobą w zakresie jego wagi. Wówczas cena określona w Zamówieniu może być inna niż wskazana w Sklepie i zostanie określona poprzez uwzględnienie wskaźnika masy Produktu do jego ceny.
 9. W przypadku złożenia Zamówienia na elementy małej architektury lub inne, które są lub mogą być indywidualizowane dla konkretnych potrzeb Użytkownika, ewentualne zawarcie Umowy zostanie poprzedzone kontaktem ze strony Sprzedawcy w celu określenia istotnych warunków Umowy, w tym również w zakresie projektu takiego elementu. W takiej sytuacji Użytkownik, który jest Konsumentem, nie może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 8.
 10. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odwołaniu złożonego przez niego Zamówienia, w wyniku którego Sprzedawca nie złożył jeszcze oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego.
 12. Umowa sprzedaży Produktów między Sprzedawcą a Użytkownikiem jest zawierana w momencie przyjęcia oferty, w sposób wskazany w ust. 5 powyżej.
 13. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest Konsument, do Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że miejscem zawarcia Umowy jest siedziba Sprzedawcy znajdująca się pod adresem:
  ul. Przyjaciół Żołnierza 120, lok. 32, 71-670 Szczecin.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawartej Umowy następuje przez:
  1. przesłanie Użytkownikowi na adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość,
  2. dołączenie do Produktów dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury);
  3. w przypadku Użytkowników, którzy mają Konto w Sklepie także poprzez zapisanie danych dotyczących Umowy na Koncie Użytkownika.
 15. Informacje o Produktach, takie jak zdjęcie, opis i – w danym wypadku – skład, dostępne są na stronie internetowej Sklepu w opisach dotyczących poszczególnych Produktów.
 16. Zdjęcia zamieszczane w Sklepie służą wyłącznie prezentacji Produktów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Produktów dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.
 17. W przypadku, gdy na dany Produkt udzielona jest gwarancja, informacja o treści i warunkach gwarancji dostępna jest w opisie dotyczącym danego Produktu.
 18. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronie Sklepu podlegają ochronie prawnej na podstawie odrębnych przepisów.
 19. Wszystkie Produkty oferowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych chyba, że inaczej zastrzeżono w opisie na stronie internetowej Sklepu.

§6 Dostawa przedmiotu Umowy

 1. Dostawa przedmiotu Umowy jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chyba, że strony inaczej ustalą w Umowie.
 2. Sprzedawca nie dokonuje dostawy przedmiotu Umowy w dni ustawowo wolne od pracy, w tym w szczególności:
  1. 1 stycznia – Nowy Rok,
  2. 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
  3. pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  4. drugi dzień Wielkiej Nocy,
  5. 1 maja – Święto Państwowe (dawniej Święto Pracy),
  6. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  7. pierwszy dzień Zielonych Świątek,
  8. dzień Bożego Ciała,
  9. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  10. 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych,
  11. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
  12. 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  13. 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.
 3. W przypadku wyznaczenia innych niż określone w ust. 2 powyżej dni nierealizowania dostaw, Sprzedawca z odpowiednim wyprzedzeniem umieści o tym informację na stronie Sklepu.
 4. W przypadku wybranych obszarów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do stałego ograniczenia dni i godzin, w których realizowane są dostawy. Sprzedawca umieści na stronie Sklepu informacje o obszarach, w których obowiązują inne terminy dostaw.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 2-4 powyżej, dostawy są realizowane w dni robocze, w godzinach 8.00 - 16.00.
 6. Dostawa nie obejmuje swym zakresem ewentualnego montażu dostarczanych Produktów chyba, że Strony inaczej zastrzegą w Umowie. Montaż, o którym mowa w poprzednim zdaniu, jest odpłatny.
 7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dokonać dostawy przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie. W przypadku braku możliwości terminowej dostawy przedmiotu Umowy, Sprzedawca podejmie wszelkie kroki, by jak najszybciej skontaktować się z Użytkownikiem przy użyciu numeru telefonu lub adresu e-mail podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 8. W przypadku sprzedaży Produktów objętych promocją lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, rozpatrywanie Zamówień uzależnione jest od kolejności wpływu Zamówień do Sprzedawcy. Zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzednim będą realizowane aż do wyczerpania zapasów danego Produktu objętego promocją lub wyprzedażą.
 9. W przypadku niemożności realizacji przedmiotu Umowy, z uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości danego Produktu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika, a Użytkownik może, według swojego wyboru:
  1. odstąpić od Umowy w części dotyczącej niedostarczonego przedmiotu Umowy,
  2. odstąpić od Umowy w całości, jeżeli dostawa części przedmiotu Umowy nie miałaby dla niego znaczenia ze względu na charakter składanego zamówienia albo ze względu na zamierzony przez niego cel umowy, który był uprzednio komunikowany Sprzedawcy najpóźniej w momencie zawarcia Umowy,

  W takim wypadku, jeśli Użytkownik dokonał płatności przed dostawą przedmiotu Umowy (przedpłata), Sprzedawca zwróci Użytkownikowi całą uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od Umowy – kwotę uiszczoną za Produkty, z których Użytkownik rezygnuje.

 1. Standardowy termin wysyłki wynosi do 2 roboczych od zaksięgowania wpłaty. Maksymalny termin dostawy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta trwa do 30 dni chyba, że Umowa stanowi inaczej. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego terminu. Jeżeli Produkt nadal nie zostanie wydany Użytkownikowi, może on odstąpić od Umowy
 2. Jeżeli Produkt ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Użytkownikowi będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Produktów) przechodzi na Użytkownika z chwilą jej wydania Użytkownikowi. Za wydanie rzeczy (Produktów) uważa się powierzenie jej przez Sprzedawcę Dostawcy, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Użytkownika.
 3. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, Sprzedawca dostarcza Produkty wraz z paragonem fiskalnym oraz wzorem odstąpienia od umowy sprzedaży,.
 4. Jeżeli Użytkownik chce otrzymać fakturę, powinien wpisać dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury, tj. firmę (nazwę), NIP i adres, w pole „dane płatności” znajdujące się w formularzu Zamówienia.
 5. Po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Użytkownika, Sprzedawca będzie uprawniony do przekazania Użytkownikowi faktury elektronicznej.
 6. W przypadku nieprzyjęcia Produktów Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tej okoliczności Sprzedawcę.
 7. W przypadku nieobecności Użytkownika pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przez niego przedziale godzinowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika kosztami dostawy oraz kosztami Produktów ulegających szybkiemu zepsuciu, których ponowna sprzedaż stanie się niemożliwa, a jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, zostanie on obciążony wyłącznie bezpośrednimi kosztami dostawy, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony najpóźniej w momencie zawarcia Umowy.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do odbioru przedmiotu Dostawy, a w przypadku nieodebrania Produktów stanowiących przedmiot Dostawy – do zwrócenia rzeczywistych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z nieodebranymi a zamówionymi Produktami. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsumenta jest on zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu zamówionych Produktów.
 9. Jeżeli Użytkownik, który jest Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. W przypadku nieodebrania przedmiotu Dostawy przez Użytkownika, a w konsekwencji jej zwrotu do Sprzedawcy, Sprzedawca wezwie Użytkownika do spełnienia swojego świadczenia, tj. odbioru przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę nieodebranych przez Użytkownika Produktów, ze wskazaniem, że w przypadku nieodebrania przedmiotu Umowy lub odmowy jej odebrania Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w zakresie zamówionych i nieodebranych Produktów. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, Sprzedawca złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 11. Jeżeli nieodebranie przedmiotu Dostawy, a w konsekwencji jej zwrot do Sprzedawcy następuje wskutek zawarcia Umowy z Konsumentem, Sprzedawca wezwie Użytkownika do wskazania, czy odmowę odbioru przedmiotu Dostawy Sprzedawca powinien traktować jako złożenie przez niego oświadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, tj. z dnia 9 marca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) obejmującego odstąpienie Użytkownika od Umowy – o ile złożenie takiego oświadczenia jest możliwe przy uwzględnieniu innych postanowień Regulaminu. Sprzedawca wezwie również Użytkownika będącego Konsumentem do spełnienia swojego świadczenia, tj. odbioru przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę nieodebranych przez Użytkownika Produktów, ze wskazaniem, że w przypadku nieodebrania przedmiotu Umowy lub odmowy jej odebrania Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w zakresie zamówionych i nieodebranych Produktów. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, Sprzedawca złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 12. Własność sprzedawanych Produktów przechodzi na Użytkownika w momencie uiszczenia na rzecz Sprzedawcy całej należności za Produkty, w momencie odbioru Produktów dostarczonych zgodnie z Umową i zapłaty całej należności do rąk Dostawcy.
 13. Świadczenie Sprzedawcy wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą wydania Użytkownikowi Produktu zgodnie z Umową.

§7 Zasady płatności

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Użytkownik może ─ według swojego wyboru ─ dokonać płatności przed dostarczeniem Produktów (przedpłata) albo, w przypadku wyboru opcji dostawy Produktów na podany przez Użytkownika adres dostawy.
 2. Użytkownik ma możliwość wyboru następujących form płatności:
  1. on-line - za pomocą następujących kart debetowych/kredytowych: Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro,
  2. on-line – za pomocą internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej (Przelewy24),
  3. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 3. Za moment zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Sprzedawcy lub jego odpowiedniego konta na platformie, o której mowa w ust. 2 lit. (b) powyżej.
 4. Sprzedawca potwierdza dokonanie płatności przez Użytkownika, w sposób o którym mowa w ust. 2 lit. (a)-(c) powyżej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 5. Umowa może przewidywać inny sposób i terminy zapłaty za zamówione Produkty niż wynikające z Regulaminu.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej, Użytkownik będący Konsumentem może, w terminie 14 dni od dnia objęcia przez niego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w posiadanie Produktów będących przedmiotem Dostawy, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przed jego upływem.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik będący Konsumentem powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Użytkownik może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostarczanego mu każdorazowo przez Sprzedawcę wraz z Produktem stanowiącym przedmiot Dostawy lub w razie odbioru osobistego przez osobę upoważnioną przez Sprzedawcę, jednak nie jest to obowiązkowe. Możliwe jest również przesłanie przez Użytkownika Sprzedawcy wypełnionego formularza mailowo na adres: biuro@mlj.com.pl lub przesłanie go pocztą na adres Sprzedawcy.
 3. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Użytkownik powinien dołączyć dowód zakupu Produktów, lub w inny sposób udokumentować zakup Produktów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku Produktów nabywanych od Sprzedawcy, Użytkownik będący Konsumentem nie będzie mógł odstąpić w przypadkach, o których mowa w ust. 4 lit. (a), (c), (f).
 6. Użytkownik będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Produkty stanowiące przedmiot Umowy, od której odstąpił niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Preferowanym sposobem wykonania tego obowiązku przez Użytkownika jest osobisty zwrot zwracanych Produktów do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczające jest również odesłanie zwracanych Produktów przed jego upływem.
 7. Użytkownik będący przedsiębiorcą może odstąpić od Umowy wyłącznie w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym.
 8. Zwrot Produktów następuje na koszt Użytkownika. Użytkownika obciąża obowiązek zwrotu rzeczywistych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z Produktami stanowiącym przedmiot Umowy, od której odstąpił. W przypadku zawarcia Umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem, jest on zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu zamówionych Produktów.
 9. Jeżeli Użytkownik, który jest Konsumentem odstąpił od Umowy i wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od otrzymania od Użytkownika oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od Umowy, zwróci Użytkownikowi dokonaną przez niego płatność za przedmiot Umowy. Sprzedawca zwróci Użytkownikowi całą uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od Umowy – kwotę uiszczoną za Produkty, z których Użytkownik rezygnuje.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 10, do chwili dokonania przez Użytkownika zwrotu Produktów stanowiących przedmiot Umowy, której dotyczy odstąpienie lub do chwili dostarczenia przez Użytkownika potwierdzenia, że Produkty te zostały odesłane, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 12. Z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu, zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, z jakiego skorzystał Użytkownik chyba, że Użytkownik w sposób wyraźny zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Przed odstąpieniem od Umowy, Użytkownik nie powinien korzystać z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. W przeciwnym razie Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów.
 14. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji producenta.
 15. Wyłączona jest rękojmia za wady fizyczne lub prawne w przypadku Umów zawieranych przez Sprzedawcę z przedsiębiorcami.

§9 Reklamacje

 1. Użytkownik przed dokonaniem odbioru Produktów stanowiących przedmiot Umowy ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Dostawcy. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie ewentualnie uszkodzonych Produktów.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówionego Produktu z Umową po jego wydaniu Użytkownik ma prawo złożyć reklamację. W celu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien poinformować o tej okoliczności Sprzedającego listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również dostarczyć do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę odebrany przez niego Produkt stanowiący przedmiot Umowy wraz z dowodem zakupu (przy czym ten dokument nie jest niezbędny do złożenia reklamacji).
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Produktów lub dostawy powinny zawierać również numer zamówienia.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Użytkownika, chyba że krótszy termin wynika z odrębnych przepisów. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, e-mailem lub telefonicznie.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ewentualny zwrot pieniędzy za Produkt, którego dotyczy reklamacja nastąpi niezwłocznie. Wówczas § 8 ust. 10 i 12 stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku Produktów, na które producent udzielił gwarancji, dokument gwarancji dostarczany jest wraz z Produktem.
 7. Rzecz sprzedana (Produkt) ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego (Użytkownika), który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 8. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada zamówionego przez niego Produktu jest nieistotna.
 9. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Użytkownik ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 10. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

§10 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w siedzibie Sprzedawcy, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Szczegółowy zakres i sposób przetwarzania danych przez Sprzedawcę został sprecyzowany w odrębnym dokumencie (Polityka Prywatności) dostępnej na stronie internetowej: https://mlj.com.pl/ lub bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy.

§11 Newsletter

 1. Subskrypcja Newslettera umożliwia zainteresowanym osobom otrzymywanie informacji dotyczących Sklepu wysyłanych na podany przez nich adres-email. Newsletter może zawierać także treści reklamowe, promocyjne oraz handlowe.
 2. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna oraz dostępna dla każdego Użytkownika.
 3. W celu zapisania się do subskrypcji Newslettera należy podać adres e-mail oraz wyrazić zgodę na jego otrzymywanie.
 4. Po podaniu adresu e-mail Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail link aktywacyjny/ wiadomość potwierdzającą zapisanie się do Newslettera.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w jego treści.

§12 Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz odrębnych ustaw.
 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Wszelkie spory mogące powstać w wyniku zawarcia Umowy, w przypadku braku ich polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego. Jednakże, jeżeli spór powstanie pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który jest przedsiębiorcą, sądem właściwym do rozpoznania takiego sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Sprzedawcy, a także w celu usprawnienia działania Sklepu lub obsługi Konta, zmian metod płatności, poprawy ochrony prywatności Użytkownika i zapobiegania nadużyciom.
 5. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, na co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem. Użytkownicy, którzy posiadają Konto w Sklepie, zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianach Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli Użytkownik, który posiada Konto w Sklepie, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu – co będzie traktowane jako wniosek o usunięcie Konta Użytkownika.
 6. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Użytkownika wynikających z Umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jego opublikowania w Sklepie.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca informuje, że:
  1. nie świadczy usług posprzedażnych;
  2. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  3. nie pobiera od Konsumentów kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
  4. nie oferuje dostarczania treści cyfrowych ani nie zawiera za pośrednictwem Sklepu umów o dostarczanie takich treści;
  5. nie zawiera za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;
  6. nie zawiera za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży w drodze aukcji publicznej;
  7. nie świadczy usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
 8. Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim.
 9. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w tym w formacie PDF, na stronie Sklepu.
 10. Regulamin wchodzi w życie 16 października 2023 roku.