Bezpieczeństwo, Porady

Zasady magazynowania odpadów niebezpiecznych – w jakich pojemnikach je przechowywać i jakie oznakowanie zastosować?

Pojemnik na odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne to takie, które ze względu na swój skład lub szczególne właściwości stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia oraz środowiska naturalnego. Ich właściwa segregacja oraz prawidłowe przechowywanie pozwalają na eliminację tego ryzyka.

Lista odpadów niebezpiecznych zawiera aż 20 różnych kategorii. Należą do nich m.in. odpady przemysłowe, medyczne, weterynaryjne. Stosując zasady poprawnego magazynowania odpadów niebezpiecznych, przyczyniasz się do minimalizacji zagrożenia, jakie niesie ze sobą ich składowanie.

Poznaj najważniejsze z nich. Sprawdź prawne zasady magazynowania odpadów niebezpiecznych. Dowiedz się również, w jakich miejscach i pojemnikach należy je przechowywać oraz jakie oznakowania trzeba stosować.

Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nakłada na wytwórcę obowiązek odpowiedniego gospodarowania nimi – dowiedz się, jak robić to prawidłowo

Wytwórca odpadów niebezpiecznych (czyli podmiot, który produkuje tego rodzaju odpady w ilości przekraczającej 100 kg rocznie) jest zobligowany do odpowiedniego gospodarowania nimi. Mowa tu o ich właściwym magazynowaniu i ewidencji.

Ma to spore znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Wpływa też bezpośrednio na minimalizację zagrożeń, jakie mogą spowodować niewłaściwie przechowywane odpady niebezpieczne w środowisku naturalnym.

Warto przy tym podkreślić, że obowiązki związane z właściwym zarządzaniem wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi są regulowane prawnie. Wytyczne te zostały ujęte w postaci Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r., a ich podstawę prawną stanowi art. 25 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Prawne zasady magazynowania odpadów niebezpiecznych

Zgodnie z zasadami odpady niebezpieczne powinny być magazynowane w:

 • specjalnie wydzielonych miejscach (boksy lub sektory), które powinny być oznakowane oraz dostosowane pojemnościowo do masy odpadów;
 • w sposób gwarantujący zabezpieczenie odpadów przed ich rozprzestrzenieniem się poza wydzielone obszary składowania;
 • w sposób minimalizujący ich przedostanie się do gleb i wód, tak by nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt i innych organizmów żywych bądź nie powodowało innych uciążliwości;
 • we właściwie oznakowanych, szczelnych pojemnikach, które są odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz uwzględniają określone właściwości chemiczne i fizyczne, a także stan skupienia odpadów.

Co ważne, w przypadku odpadów ropopochodnych ich wytwórca ma obowiązek zadbać również o oczyszczanie powstających wycieków, ścieków czy wód odciekowych, stosując odpowiednie urządzenia bądź środków dedykowanych do zbierania wycieków lub wód odciekowych.

Prawo reguluje też metody magazynowania odpadów niebezpiecznych o właściwościach pylących. Według zapisów prawnych ich magazynowanie należy przeprowadzać:

 • pod szczelnym przykryciem lub przy użyciu preparatów błonotwórczych;
 • z wykorzystaniem izolacji zraszającej;
 • stosując bariery przeciwwietrzne lub też wykorzystując naturalną budowę terenu jako osłony.

Prawo reguluje również zasady magazynowania odpadów niebezpiecznych wrażliwych na podwyższoną temperaturę występujących w postaci ciekłej, mazistej bądź sypkiej. Chodzi tu o odpady niebezpieczne łatwopalne i wybuchowe. Zgodnie z wytycznymi takie odpady powinny być magazynowane:

 • w pomieszczeniach, w których panująca temperatura będzie gwarantowała bezpieczne przechowywanie odpadów;
 • w szczelnych opakowaniach typu: pojemniki, kontenery lub zbiorniki, które będą uwzględniały zarówno właściwości chemiczne odpadów, jak i ich stan skupienia. Pojemniki te muszą być również odporne na działanie substancji toksycznych i innych zawartych w odpadach oraz na wpływ czynników zewnętrznych.

Ponadto zgodnie z wytycznymi magazynowane odpady niebezpieczne wrażliwe na działanie temperatury w postaci płynnej muszą mieć zapewnione odpowiednią ilość wolnej przestrzeni w magazynie. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko wystąpienia wycieków bądź też rozszczelnienia czy odkształcenia kontenerów, w których znajdują się odpady.

W Ustawie o Odpadach znajdują się też szczególne zalecenia dotyczące magazynowania medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Mogą być one przechowywane:

 • przez 24 godziny w temperaturze poniżej 18 st C;
 • przez 72 godziny w temperaturze poniżej 10 st C.

Jakie wymagania powinien spełniać magazyn wstępnego przechowywania odpadów niebezpiecznych?

Do magazynowania odpadów niebezpiecznych służą magazyny wstępnego przechowywania. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie o Odpadach, magazyny te:

 • powinny znajdować się w łatwodostępnym miejscu;
 • muszą być zabezpieczone przed dostępem do nich osób niepowołanych;
 • muszą być właściwie oznakowane – oznacza to, że na elewacji budynków należy umieścić oznaczenia kodów odpowiadających typowi przechowywanych odpadów. Kody wykonuje się czarną farbą na białym tle.

Zasady magazynowania odpadów niebezpiecznych powyżej 1 Mg

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg należy także przeprowadzać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie o Odpadach. Oto najważniejsze z wymagań.

 1. Obiekt przeznaczony do magazynowania odpadów niebezpiecznych powinien posiadać nieprzepuszczalne podłoże. Najlepiej, jeżeli będzie ono wykonane z gładkich i łatwozmywalnych oraz umożliwiających ich dezynfekcję materiałów.
 2. Magazyn na odpady niebezpieczne musi być właściwie oznakowany. Należy do tego celu wykorzystać białą tablicę o szerokości 400 mm i wysokości 250 mm, na której musi znaleźć się napis ODPADY NIEBEZPIECZNE wykonany czarną farbą. Litery powinny być wysokie na 35 mm i wykonane linią nie grubszą niż 4 mm.
 3. Oznakowanie strefy przechowywania odpadów niebezpiecznych musi być trwałe, czytelne oraz odporne na działanie warunków atmosferycznych.
 4. Jeżeli magazyn służy nie tylko do przechowywania odpadów, ale również dochodzi w nim do przelewania lub przesypywania odpadów do dedykowanych pojemników, wówczas obiekt ten obowiązkowo powinien być wyposażony w specjalne myjki do oczu oraz rąk. W obiekcie powinna też znajdować się odzież ochronna dla pracowników. Co ważne, magazyn powinien również posiadać specjalne instalacje odprowadzające niebezpieczne ścieki.

Wymienione zasady mają na celu zapewnienie ochrony pracownikom. Wpływają też na poziom bezpiecznego przechowywania składowanych odpadów.

Wybór odpowiedniego pojemnika na odpady – jak duże ma to znaczenie?

Odpady niebezpieczne poza tym, że powinny być przechowywane we właściwych: warunkach i miejscu, muszą być też umieszczone w odpowiednich pojemnikach. Ich wybór nie może być dziełem przypadku.

Dlaczego? Ponieważ wybierając kontener o niewłaściwej pojemności czy wykonany z nieodpowiedniego materiału, możesz doprowadzić do wydostania się składowanych odpadów. Tym samym narazisz siebie i innych na niebezpieczeństwo. Zły wybór takich pojemników może również ściągnąć na Ciebie konsekwencje finansowe.

Idealne pojemniki na odpady niebezpieczne powinny:

 • być wykonane z trwałych materiałów;
 • posiadać ważne certyfikaty jakości;
 • być wygodne w obsłudze;
 • mieć odpowiednią pojemność.

Wymienione cechy posiadają m.in. pojemniki na odpady niebezpieczne firmy MLJ. Zostały one wykonane z surowców, które nie tylko wpływają na ich trwałość, ale są to również materiały odporne na działanie substancji niebezpiecznych, jak i warunków atmosferycznych. W ofercie znalazły się:

 • pojemniki do przechowywania zaolejonych szmat lub odpadów medycznych;
 • specjalne kontenery na materiały łatwopalne;
 • pojemniki na zużyte baterie, odpady anatomiczne, odpady płynne i wiele innych substancji groźnych;
 • praktyczne pojemniki mobilne przeznaczone do składowania, jak i transportu stałych odpadów niebezpiecznych.

Oferowane kontenery posiadają przy tym ergonomiczną budowę. Są też wyposażone w wieko o wzmocnionej konstrukcji, a także zabezpieczenia przed samoistnym otwarciem.

Oznakowanie pojemników z niebezpiecznymi odpadami

Pojemniki z niebezpiecznymi odpadami powyżej 5 litrów muszą być oznakowane we właściwy sposób. Służą do tego specjalne etykiety, które zawierają takie dane, jak:

 • kod i rodzaj odpadów;
 • zawartość opakowania;
 • data rozpoczęcia magazynowania.

Wybierając pojemniki firmy MLJ, nie musisz się martwić o tę kwestię, ponieważ każdy z nich posiada właściwe oznakowanie.

Odpowiednie postępowanie z odpadami niebezpiecznymi

Odpady niebezpieczne wymagają zachowania szczególnej ostrożności w kontakcie z nimi. Należy pamiętać, że są to często środki groźne dla zdrowia, a nawet życia.

Poprawne ich rozpoznanie i umieszczenie we właściwych, dedykowanych pojemnikach, zapewni bezpieczeństwo Tobie i innym. Używaj wyłącznie certyfikowanych kontenerów!

Jeśli mimo zachowania środków ostrożności dojdzie do wycieku czy wysypania się odpadów niebezpiecznych, unikaj bezpośredniego kontaktu z daną substancją. Możesz zacząć sprzątać odpady, dopiero gdy będziesz mieć na sobie odzież ochronną. Użyj odpowiednich środków, jak np. sorbenty firmy MLJ, by zabezpieczyć rozprzestrzenianie się substancji groźnej. Zgłoś wyciek i wezwij straż pożarną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *